ظهور تولید ناب

ظهور تولید ناب

ظهور تولید ناب

تولید فقط 2685 خودرو در شرکت تویوتا تا سال 1950 
دیدار تویودا از کارخانه فورد در بهار 1950 
نتیجه گیري تویودا 
عدم امكان نسخه برداري از تولید انبوه بدلیل :
1 – کوچك بودن بازار داخلی
2 – نیاز به انواع وسیله نقلیه
3 – عدم امكان خرید گسترده آخرین تكنولوژي غرب
4 – وجود تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان
ظهور تولید ناب
اوهنوسیستم تولید انبوه را پراز اتلاف می دید. اما به نظر او تولید انبوه درمحاصره اتلاف نیروي کار، مواد خام و زمان بود. 
استدلال او این بود که هیچ یك ازمتخصصانی که فراتر از کارگران مونتاژ قرار داشتند به راستی هیچ ارزش افزوده اي براي محصول ایجاد نمی
کرد.

استدلال او درباره دوباره کاري این بود که وقتی در تولید انبوه براي آنكه خط متوقف نشود کار معیوب را به پیش می رانند، به تدریج عیبها
روي هم انباشته می شود و حجم زیادي را تشكیل می دهد.

از آنجا که محوطه دوباره کاري وجود دارد، تعمیر دوباره آن نیروي زیادي می برد وچون عیبها تا پایان خط کنترل نمی شوند، تعداد زیادي محصول باعیب هاي مشابه ساخته می شود، پیشاز آنكه منشا مشكل پیدا شود.

مشاوره سیستم های مدیریتی مانند مشاوره ایزو 13485 و یا مشاوره ایزو 22000 و …و بطور کلی اخذ گواهینامه ایزو متناسب با زمینه فعالیت هر سازمان کمک شایانی به روال مدیریتی آنها خواهند کرد و سبب بهبود عملکرد و پیشبرد اهداف سازمان ها میشود . 
ظهور تولید ناب
برخلاف کارخانه تولید انبوه که فقط مدیر ارشد خط اجازه توقف خط را دارد،

اوهنو به هر کارگر این اجازه را داد تا در صورت بروز مشكلی غیرقابل حل،کل خط را فورا متوقف کند تا همه اعضاي گروه جمع شوند و
مشكل را برطرف کنند.
مشكلات در تولید انبوه به عنوان وقایعی تصادفی نگریسته می شوند. به این معنا که هر عیب تعمیر می شود تا به این امید که دیگر روي ندهد.

اما اوهنو سیستمی براي حل مشكل ایجاد کرد به نام چراهاي پنجگانه که به کارگران تولید آموخته می شود که علت (THE FIVEWHY’S)
اصلی هر عیب را به طورسیستماتیك پیدا کنند و سپس چاره اي بیندیشند که مشكل مورد نظر دیگر روي ندهد.
سیاستهاي اصلی تولید ناب
– 1 تلاش جهت حذف هرگونه اتلاف منابع
– 2 تكریم انسان
– گسترش مرز کارخانه بنحوي که شامل مشتري و تامین
کنندگان شود
– مشتري گرایی و انعطاف پذیري لازم جهت پاسخ به نیاز
مشتري
– گسترش قابلیت هاي نیروي انسانی و بهره گیري از آن
– کار گروهی
– بهبود مستمر
– نگرش و سازماندهی فرآیندي
اصول تفكر ناب
 1 – تعیین ارزش محصول ازدیدگاه مشتري
 2 – شناسایی جریان ارزش محصول
همه فعالیت ها , اعم از ارزش آفرین و بدون ارزش آفرینی که لازم هستند تا یك محصول از مرحله ایده به مرحله ورود به بازار و ازمرحله سفارش به مرحله تحویل برسد .

جریان ارزش, شامل کلیه عملیات مربوط به پردازش اطلاعات مشتري و فعالیت هاي مربوط به پردازشمحصول در مسیري است که به مشتري ختم میگردد .
اصول تفكر ناب
3 – ایجاد حرکت بدون وقفه در این ارزش
موانع ایجاد حرکت : تفكر دسته و صف + تفكر بخشی نگر فانكشن نگر
 4 – ایجاد امكان کشش در زنجیره
ساخت آن چیزي که مشتري نیاز دارد و سفارش می دهد 
5 – تعقیب کمال
شفافیت + بهبود مستمر 
موداهاي هفت گانه
– 1 تولید اضافی  پیش از دریافت تقاضا
– 2 انتظار براي گام بعدي فرآیند یا خرابی ماشین 
– 3 حمل و نقل غیرضروري مواد
4-پردازش اضافه
– 5 موجودي ها ( مواد اولیه ، نیمه ساخته ، محصول ، در راه)
– 6 حرکات غیرضروري کارکنان براي ابزار یا قطعه یا …
– 7 تولید قطعات معیوب

برنامه ریزی تولید از عوامل مهم برای کارخانه ها و تولیدی ها میباشند با استفاده مشاورین در این حوزه میتوان به دستاورد های بسیار خوبی رسید در این راستا میتوانید از شرکت مشاور ایزو بهره ببرید . 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarcoشرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.