سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

سيستم مديريت ايمني مواد غذايي

الزامات كلي:

سازمان باید یك سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مؤثر ایجاد، مستند، اجرا و حفظ کرده و در صورت نیاز براساس الزامات این استاندارد آن را به روز کند.سازمان باید دامنة کاربرد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را تعیین کند .
دامنه کاربرد باید محصولات یا طبقه بندی محصولات، محل فرآیندها و تولید که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی به آن ها اشاره شده است را مشخص کند. سازمان باید:

الف)اطمینان یابد که خطرات ایمنی مواد غذایی که احتمال وقوع آن ها به طور معقول در ارتباط با محصولاتی که در دامنة کاربرد سیستم وجود دارد، به نحوی شناسایی، ارزیابی و کنترل می شوند که محصولات سازمان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سلامت مصرف کننده آسیبی نرسانند.

ب)اطلاعات مقتضی را با توجه به جنبه های ایمنی مرتبط با محصولات در سراسر زنجیرة مواد غذایی مبادله کند .

پ)اطلاعات مربوط به تكوین، اجرا و به روزآوری سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را در سراسر سازمان برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی مورد نیاز با این استاندارد مبادله کند. ت – سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی را به طور دوره ای ارزیابی و در صورت لزوم آن را به روز کند تا اطمینان دهد که سیستم، منعكس کنندة فعالیت های سازمان بوده و آخرین اطلاعات در مورد خطرات ایمنی مواد غذایی را برای کنترل در بر دارد.

الزامات مستندسازي

مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف – بیانیه های خط مشی ایمنی موادغذایی و اهداف مربوط مستند شده.
ب -روش های اجرایی و سوابق مستند شدة مورد نیاز این استاندارد؛
پ -مدارکی که سازمان برای حصول اطمینان از توسعه ، اجرا و به روزآوری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نیاز دارد.

كنترل مستندات

مستنداتی که در سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی الزام شده اند باید کنترل شوند . سوابق نوع خاصی از مدرك می باشد و باید مطابق الزامات کنترل شوند. کنترل ها باید به نحوی باشد که اطمینان دهد تمام تغییرات مورد نظر پیش از اجرای آن ها بازنگری می شوند تا تأثیرات آن ها بر ایمنی مواد غذایی و پیامد آن بر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی مشخص شود.

یك روش اجرایی مستند شده باید برای تعریف کنترل های لازم در موارد زیر ایجاد شود:

الف -تصویب مستندات برای کفایت آن ها، پیش از انتشار ؛
ب -بازنگری و به روز آوری مستندات در صورت لزوم و تصویب مجدد مستندات ؛
پ -حصول اطمینان از شناسائی تغییرات و وضعیت تجدیدنظر جاری مستندات ؛
ت -حصول اطمینان از در دسترس بودن ویرایش های مستندات در نقاط استفاده ؛
ث -حصول اطمینان از آن که مستندات، خوانا باقیمانده و به آسانی قابل شناسایی هستند ؛
ج -حصول اطمینان از شناسائی و تحت کنترل بودن توزیع مستندات مربوط به منشأ برون سازمانی؛ و
چ -پیشگیری از به کارگیری غیرعمدی مستندات منسوخ و اطمینان از شناسائی آن در صورتی که به هر دلیل حفظ شده اند.

كنترل سوابق

برای فراهم کردن شواهد انطباق با الزامات و شواهد به کارگیری مؤثر سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، باید سوابق ایجاد و نگهداری شود .سوابق باید خوانا بوده و به آسانی قابل شناسایی و بازیابی باشند .یك روش اجرایی مدون به منظور تعریف کنترل های لازم برای شناسایی، نگهداری ، محافظت ، بازیابی ، زمان نگهداری و تعیین تكلیف سوابق ایجاد شود.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 22000 تخصص ماست.

Aryan Gostar Logo 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *