تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها

الف) تعیین داده های مناسب : داده های مناسب اکثرا از نتایج پایش فرایندها ومحصول ورضایت مشتری ، اثربخشی آموزشها، عدم انطباقهای محصول ، تعداد اقدامات اصلاحی صادره وموثر تعداد اقدامات پیشگیرانه موثر، میزان توقفات پیش بینی شده یا پیش بینی نشده تجهیزات ودستگاهها ، نتایج عملکردوارزیابی تامین کنندگان ، میزان پیشرفت پروژه ای بهبود ، میزان نیل به اهداف خرد سازمان تا نتایج ارزیابی دوره ای انبار و…

ب) جمع آوری داده ها: صاحبان فرآیندهایی که داده های موضوع بند الف را تعیین نموده اند ، مسئولیت جمع آوری وپایش واندازه گیری آنها درفواصل زمانی معین در شناسنامه فرآیندها را بعهده دارند. داده ها نتیجه پایش واندازه گیری شاخص ها وفرایند ومحصول می باشند ، طبق فرمهای معین شده برای پایش واندازه گیری شاخص ها این داده ها حاصل می گردند.

ج) تجزیه وتحلیل داده ها : داده های جمع آوری شده ابتدا می بایست بصورت آماری مرتب گردیده ومیزان مغایرت آنها با داده های برنامه ریزی شده بدست آمده وسپس علت کاهش یا افزایش از معیارمورد تحلیل واقع شود. برای تجزیه وتحلیل داده ها همولا از نمودار علت ومعلول (نمودارایشیکاوا یا استخوان ماهی) استفاده میکنیم.

 

د) نتایج تجزیه وتحلیل داده ها: نتایج تجزیه وتحلیل داده ها بصورت گزارش آماری مورد بررسی از سوی نماینده مدیریت وتیم مدیریتی قرارگرفته ودرصورت لزوم اقدامات اصلاحی ویا موارد بهبود طی برنامه های بهبود تنظیم وصورت میگیرد.

تجزی و تحلیل داده های ایزو 9001

 

برای مشاور ایزو  و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

Cropped Aryan Gostar Logo 1 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *