ERP

(Enterprise Resource planning ) برنامه ریزی منابع سازمانی ERP مخفف برنامه ریزی منابع سازمانی است، اما حتی نام کامل آن به اندازه ERP نادیده گرفته می شود. بدین منظور، شما باید یک گام به عقب بردارید و در مورد همه فرآیندهای مختلفی که برای اجرای یک فرایند کسب و کار …