ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)         در پروژه های بزرگ ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که به نوعی همگی در تهیه و تایید اقلام قابل تحویل پروژه نقش ایفا می کنند،مدیر پروژه جهت حصول اطمینان از اینکه نقش هر فرد یا گروه در ارتباط با …

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)

ماتریس تخصیص مسئولیت های (RAM)     در پروژه های بزرگ ممکن است افراد زیادی وجود داشته باشند که به نوعی همگی در تهیه و تایید اقلام قابل تحویل پروژه نقش ایفا می کنند. مدیر پروژه جهت حصول اطمینان از اینکه نقش هر فرد یا گروه در ارتباط با اقلام …