ایزو 9001 ویرایش 2015

ایزو 9001 ویرایش 2015 ایزو 9001 ویرایش 2015 در تاریخ 15 سپتامبر 2015 مورد ویرایش مجدد و ثبت نهایی شد. علیرغم تفکر بسیاری از کارشناسان سیستم استاندارد نفاوت های زیادی نسبت به سابق پیدا کرد. اضافه شدن دید استراتژیک و حرکت در مسیر استراتژیک ، تفکر مبتنی بر ریسک و …