رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

رویکرد فرآیندي در ایزو 9001

این استاندارد بین المللی به منظور افزایش رضایت مشتري از طریق برآورده کردن الزامات وي ، استفاده از رویکرد فرآیندي را به هنگام توسعه، اجرا و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، ترویج مینماید.

درك و مدیریت فرآیندهاي به هم وابسته به عنوان یک سیستم ، به کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به نتایج موردنظر کمک
مینماید. این رویکرد ، سازمان را قادر میسازد تا روابط و وابستگیهاي متقابل فرآیندهاي سیستم را به گونهاي کنترل نماید که در نتیجه آن ، عملکرد کلی سازمان بتواند افزایش یابد. رویکرد فرآیندي شامل تعریف و مدیریت سیستماتیک فرآیندها و تعاملات آن ها و درنتیجه دستیابی به نتایج مورد نظر مطابق با خط مشی کیفیت و جهت گیري استراتژیک سازمان میباشد . مدیریت فرآیندها و سیستم در کل میتواند از طریق بهکارگیري چرخه PDCA و با تمرکز کلی بر تفکر مبتنی بر ریسک و هدف استفاده از فرصتها و جلوگیري از نتایج ناخواسته انجام گردد.

استفاده از رویکرد فرآیندي در سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان را قادر به انجام موارد زیر مینماید:

الف) درك و استمرار در برآورده کردن الزامات؛
ب) در نظر گرفتن فرآیندها بر اساس ارز ش افزوده؛
ج) دستیابی به عملکرد اثربخش فرآیندها؛
د) بهبود فرآیندها بر مبناي ارزیابی دادهها و اطلاعات

ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی از چارچوب توسعه یافته به وسیله سازمان بین المللی استانداردسازي ( ISO ) به منظور بهبود هم ترازي میان استانداردهاي بین المللی براي سیستمهاي مدیریت بکار گرفته میشود .
این استاندارد بین المللی یک سازمانها را قادر میسازد از رویکرد فرآیندي در کنار چرخه ي PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک براي هم ترازي یکپارچه سازي سیستم مدیریت کیفیت خود با الزامات دیگر استانداردهاي سیستم مدیریت ، استفاده نماید.

این استاندارد بین المللی به صورت زیر با استانداردهاي 9000 ISO و 9004 ISO ارتباط دارد:

ISO9001سیستم های مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان پیش زمینه ضروري براي درك و استقرار صحیح این استاندارد بین المللی را فراهم میکند.

ISO9004 مدیریت براي موفقیت پایدار یک سازمان – یک رویکرد مدیریت کیفیت راهنمایی براي سازمان هایی است که براي پیشرفت فراتر از الزامات این استاندارد بین المللی را انتخاب می کنند.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

ایزو 9001 ویرایش 2015

ایزو 9001 ویرایش 2015

ایزو 9001 ویرایش 2015 در تاریخ 15 سپتامبر 2015 مورد ویرایش مجدد و ثبت نهایی شد.

علیرغم تفکر بسیاری از کارشناسان سیستم استاندارد نفاوت های زیادی نسبت به سابق پیدا کرد.

اضافه شدن دید استراتژیک و حرکت در مسیر استراتژیک ، تفکر مبتنی بر ریسک و مدیریت دانش و  همچنین مسئله ی بسیار مهم درک عوامل داخلی و خارجی و الزامات طرفهای ذینفع از موارد قابل توجه اضافات سیستم مدیریت کیفیت می باشد.

البته مواردی هم حذف گردید که قابل تامل می باشد مانند نظامنامه که حذف آن به خودی خود نشان دهنده تاکید بر کاهش حجم مستندات می باشد.

نماینده مدیریت نیز از استاندارد حذف و مسئولیت کلی سیستم که به عهده مدیریت رده بالا(ارشد) می باشد که میبایست وظایف را در سطوح مختلف به اشتراک بگذارد.

اقدام پیشگیرانه نیز حذف و  جای آن اقدامات مرتبط با ریسک ها قابل مشاهده است.

سیستم استاندارد بسیار کاربردی تر و دارای نقطه های قابل تامل و اجرایی تر نسبت به نسخه های گذشته می باشد.

قابل توجه است که مباحثی مانند بازنگری مدیریت و ورودی ها و خروجی های آن مورد تغییرات قرار گرفت. تغییرات در واژه ی کنترل مدارک و سوابق و یا روش اجرایی مدون که تماما با عموان اطلاعات مدون دیده میشود.

در متن جدید سازمان ها اجازه استثنا کردن بندی را ندارند و میبایست از تمامی بندها استفاده و بندهایی که با توجه به ماهیت سازمان کاربردی نیست را غیر کاربردی اعلام نمایند.

در این نسخه از استاندارد ایزو 9001  جای استفاده از واژه ی تامین کننده از واژه ی ارائه دهنده بیرونی استفاده گردیده که ارائه کنندگان محصولات و خدمات را به طور کلی شامل می شود.

برای مشاور ایزو و سایر سیستمهای مدیریتی با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.

021-77942240-77959675

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو