ISO 21001

ایزو 21001     معرفی ایزو 21001 یک ابزار مدیریتی مشترک برای سازمان های آموزش محوری است که محصولات و خدمات آموزشی برای رفع نیازمندی های یادگیرندگان را ارائه می دهند. بر مبنای ایزو 9001 این استاندارد، استانداردی مستقل بر مبنای ایزو 9001 (بدون اینکه بخشی کاربردی باشد) است و …