لوگو

ISO9001:2015

به کارگیري یک سیستم مدیریت کیفیت ، یک تصمیم استراتژیک براي سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبناي منطقی براي فعالیتهاي توسعه پایدار فراهم نماید.

مبناي بالقوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی براي یک سازمان شامل موارد زیر میباشد:

الف ) توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتري ، قانونی مقرراتی را برآورده می سازند،
ب) تسهیل فرصتها به منظور افزایش رضایت مشتري
ج) پرداختن به ریسکها و فرصتهاي مرتبط با اهداف و محیط سازمان
د) توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، این استاندارد بینالمللی تواندمی توسط طرفهاي درون و برون سازمانی مورداستفاده قرار گیرد.

مقصود این استاندارد بینالمللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد :

یکسانی در ساختار یس ستمها ي مختلف مدیریت کیفیت، همراستایی مستندات با ساختار بند به بند این استاندارد بین المللی، استفاده از واژگان خاص این استاندارد نیب الملل ی در سازمان.
الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخصشده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه PDCA (طرح ریزي ، اجرا ، بررسی و اقدام ) و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار گرفته است. رویکرد فرآیندي سازمان را قادر میسازد تا فرآیندهاي خود و تعاملات آنها را طرحریزي نماید.چرخه PDCA سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و فرصتهاي بهبودتعیین شده بر روي آنها اقدام انجام می گیرد.

تفکر مبتنی بر ریسک، سازمان را قادر میسازد تا عواملی که میتوانند موجب انحراف فرآیندها و سیستم مدیریت کیفیت از نتایج طرحریزي شده، شوند را تعیین نموده و کنترلهاي پیشگیرانهاي براي به حداقل رساندن این اثرات منفی و استفاده حداکثر فرصتهایی که با آنها به وجود می آیند، به کار گیرد.

اصول مدیریت کیفیت

این استاندارد بینالمللی بر مبناي اصول مدیریت کیفیت که در استاندارد ISO9000 توصیف اندشده ، میباشد. این توصیف ها شامل شرح هر اصل ، دلیل اهمیت هریک از اصول براي سازمان ، مثالهایی از منافع مرتبط با این اصول و مثالهایی از اقدامات رایج به منظور بهبود عملکرد سازمان ، هنگام بهکارگیري این اصول میباشد.

اصول مدیریت کیفیت شامل موارد زیر میباشد:

-تمرکز بر مشتري
-رهبري
-مشارکت کارکنان
-رویکرد فرآیندي
-بهبود
-تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
-مدیریت ارتباطات

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *