ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ 

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ را می توانید در متن مطالعه و دنبال بفرمایید:

 

 

ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ, ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

1- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿد:

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺮﺵ, ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ, ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

2- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺼﻮل:

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ, ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ است.

3- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮﻭﺵ:

ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ)

4- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ:

ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ, ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

5- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ, ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﻠﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

برقراری ارتباط:

ارتباط به نظر موضوع ساده‌ای است. و همه‌ی ما خود را در آن متخصص می‌دانیم،به هر صورت از زمان كودكی تا به حال حرف زده‌ایم و معمولاً گفت و گو كردن امری طبیعی تلقی می‌شود خیلی ساده دهانتان را باز می‌كنید و كلمات پشت سر هم از آن خارج می‌شود، وقتی شاد هستید و خود را به كسی نزدیك احساس می‌كنید.

ارتباط برقرار كردن كار دشواری به نظر نمی‌رسد هم شما احساس خوبی دارید و هم آن‌ها و همه چیز به ظاهر خوب و بی كم و كاست است اما در شرایط اختلاف، وقتی تضادی مطرح می‌شود.

مهارت كلامی

آن وقت است كه باید مهارت كلامی خود را مورد قضاوت قرار دهید در حالت عصبانیت چگونه گفت و گو می‌كنید و یا با اشخاصی كه از شما عصبانی هستند چگونه حرف می‌زنید؟ با انتقاد چه می‌كنید؟ وقتی طرف مقابل شما غیر منطقی است و به حرف‌های شما گوش نمی‌دهد چه می‌گویید‌؟ در شرایط احساس رنجش، چگونه ارتباط برقرار می‌كنید؟

سخن آخر

اشخاصی كه در این مواقع بتوانند به خوبی و به گونه‌ای موثر ارتباط برقرار سازند، به شدت كم شمارند و حال آن كه دقیقاً در همین مواقع است كه نقش ارتباط خوب حیاتی می‌شود.

 

جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند،لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

مشاوره ایزو 9001 تخصص ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ 
Description
3- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮﻭﺵ: ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ) 4- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ: ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ, ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. 5- ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ: ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ, ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﻠﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.
Author
Publisher Name
آریان گستر
Publisher Logo

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'