ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ :

ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺗﺼﻮﺭ ﻋﻤﻮﻡ, ﻓﺮﻭﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﮑﺘﻪ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺯ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

* ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿد :

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﮕﺮﺵ, ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ, ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻱ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻢ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

* ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺤﺼﻮل :

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ, ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﺍﻧﻪ است.

* ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮﻭﺵ :

ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺍﺳﺖ.(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﻋﻤﺮ)

* ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ :

ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮﻝ, ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﺻﻞ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

*ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :

ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ, ﺑﻪ ﺭﻓﺎﻩ ﮐﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﻧﺴﻠﻬﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

با ما در تماس باشید.

02177942240-77959675

مشاور ایزو 9001 تخصص ماست.

گواهینامه CE با آریان گستر
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو