ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ

ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ

 

 

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺗﻼﺵ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ‌ﺩﺳﺖ‌ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻫﺪﻑ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ،ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﮐﺎﺭ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ،ﺍﻣﺎ ﺑﻪ‌ﻃﻮﺭ ﮐﻼﺳﯿﮏ, ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻃﻼﻕ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮﻭﺵ, ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺕ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ.

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻯ

ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺁﻥ, ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ, ﻣﻌﻨﻰ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ‌ﺍﻯ ﺭﻭﺑﻪ‌ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ, ﺧﻮﺍﺳﺖ‌ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ, ﺍﯾﻦ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ‌ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﻯ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ.

براي بهبود بخشيدن مهارت هاي مكالمه اي خود آشنايي با ويژگي هاي مكالمه خوب است.

يك ارتباط بين فردي خوب شامل دو مولفه اصلي است :

1) كيفيت ارتباط
2) عمق وارزش ارتباط

كيفيت ارتباط

كيفيت ارتباط به صحبت كردن به شيوه اي كه بيانگر احساس آرامش، توجه، غير رسمي بودن، پذيش، درك و فهم و علاقه مندي باشد اشاره دارد. افرادي كه ارتباط شان با ديگران از كيفيتي بالا برخوردار است، مي دانند كه چه موقع سكوت را بشكنند و به طرف مقابل خود بفهمانند كه او رادرك مي كنند.

برقراري گفتگو

منظور از عمق و ارزش ارتباط، ارتباطي است كه شخصي، عميق، دقيق و ارزشمند است يكي از راههايي كه باعث مي شود ديگران حس كنند مكالمه شان براي شما عميق و با ارزش است،نشان دادن توجه خالصانه و صادقانه به چيزهايي است كه براي آنها مهم و معني دار است،براي افرادي كه در برقراري گفتگو مشكل دارند، یکی از بهترین راه کارها تمرين حرف زدن با ديگران است.

 

جهت مشاوره ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

شرکت آریان گستر

Summary
Article Name
ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ
Description
ﻭﺍﮊﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺁﻥ, ﻳﻌﻨﻰ ﺻﺮﻓﺎً ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ, ﻣﻌﻨﻰ ﻭ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﻌﻨﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﻯ ﺍﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ‌ﻫﺎﻯ ﺍﻣﺮﻭﺯﻯ ﺑﺎ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ‌ﺍﻯ ﺭﻭﺑﻪ‌ﺭﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﮐﺘﻰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻣﻤﮑﻦ, ﺧﻮﺍﺳﺖ‌ﻫﺎﻯ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺧﻮﺩ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ, ﺍﯾﻦ ﻣﻬﺎﺭﺗﻬﺎﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺣﺮﻓﻪ‌ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪ‌ﺍﻯ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﻰ‌ﮐﻨﺪ،براي بهبود بخشيدن مهارت هاي مكالمه اي خود آشنايي با ويژگي هاي مكالمه خوب است.
Author
Publisher Name
آریان گستر
Publisher Logo

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو صدور ایزو صدور گواهی ایزو گواهینامه ایزو ایزو 9001:2015 Cb ایزو 'گواهینامه CE' دوره آموزشی ایزو دوره سرممیزی ایزو 9001 'استاندارد CE'