مشاوره ایزو – مشاور ایزو – گواهینامه ایزو

مطالعات رفتار سازمانی

فرسودگی شهروندی سازمانی حوزه ای نوین در مطالعات رفتار سازمانی

فرسودگی شهروندی مفهومی است که اخیرا به مطالعات رفتار سازمانی مورد مطالعه قرار می گیرد.

شهروندی سازمانی

در سالیان اخیر توجه به رفتارهای شهروندی سازمانی، رفتارهای شهروندی مدیریت و نیز رفتارهای ضد شهروندی سازمانی در مطالعات رفتار سازمانی مورد مطالعه و بررسی مفهومی و تجربی بسیار بوده است.

خستگی شهروندی

در این میان محققان مفهوم خستگی شهروندی را معرفی کرده اند که سعی در درک کامل تری از تمرکز زیاد بر انجام رفتارهای شهروندی سازمانی دارد.

خستگی دلسوزانه

حتی در برخی مطالعات عبارت “خستگی دلسوزانه” به عنوان نتیجه ای از دلسوز و جوانمرد بودن بسیار و همدلی زیاد با همکاران مورد استفاده قرار گرفته است.

فرسودگی شغلی

برخی مطالعات تجربی، میزان خستگی شهروندی را در برخی مشاغل مانند کادر درمان، معلمان و مددکاران اجتماعی، یعنی همان مشاغلی که فرسودگی شغلی، کار عاطفی و نیز دیگر مصادیق آسیب رفتارهای منفی سازمانی در آنها بیشتر است، گزارش کرده اند.

رفتارهای اختیاری

خستگی شهروندی وضعیتی است که با اعتقاد فرد به زیاد درگیر شدن در وظیفه یا درگیر کردن زیاد در رفتارهای اختیاری در سازمان که موجب آسیب به احساسات شخصی و شغلی او می گردد، شروع می شود. این افراد از مراقبت، همدلی و مسئولیت پذیری زیاد در قبال همکاران، سرپرستان و سازمان احساس خستگی و نا امیدی کرده و نهایتا در آنها احساس غم، فرسودگی، بی حوصلگی ، فشار روانی و کاهش راندمان کاری را مشاهده می شود.

مولفه های فرسودگی شغلی

البته این وضعیت با مولفه های فرسودگی شغلی و استرس شغلی دارای تفاوت است و بیشتر در مورد افرادی که رفتار شهروندی سازمانی را در سازمانهایی که افراد دیگر یا مدیران، کمتر به این امر اقدام می کنند، انجام می دهند، دیده می شود.

رفتارهای شهروندی

محققان عواملی چون توجه کم سازمان به رفتارهای شهروندی سازمانی، کم ارزش بودن این رفتارها نزد همکاران، سرپرستان و سازمان، بازخورد منفی در مورد رفتارهای شهروندی سازمانی از سوی مدیران یا همکاران، کاهش جذابیت رفتارهای شهروندی به دلیل عدم دریافت همین رفتار از سوی همکاران و مدیران و مواردی از این دست را زمینه ساز این فرسودگی یا خستگی می دانند.

تحقیقات مفهومی

بهر روی مطالعات در زمینه این مولفه رفتار سازمانی جدید است و در زمینه پیشایندها و پیامدهای این نوع رفتارها مجال برای تحقیقات مفهومی و کاربردی وجود دارد. برخی مطالعات رابطه معناداری بین این مولفه با متغیرهایی چون تبادل رهبر- پیرو کم در سازمان، حمایت سازمانی ادراک شده کم ، عدم تناسب شغل و شاغل و … دریافته اند.

شناخت استراتژی

جهتگیری آینده این حوزه مطالعاتی بر شناخت استراتژی های مقابله ای كارکنان برای مقابله با خستگی شهروندی و اثرات آن تمرکز دارد.

جهت مشاور ایزو و بالا بردن سیستم کیفیت سازمان خود می توانید با کارشناسان آریان گستر تماس بگیرید.

با شماره های زیر ارتباط برقرار بفرمایید:
02177942240-77959675

گواهینامه CE  اروپا از تخصص های ماست.

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 Instagram :@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

Summary
Author
Publisher Name
مشاوره ایزو
Publisher Logo
خروج از نسخه موبایل