لوگو

مزاياي مديريت استراتژيك

مدیر عامل شرکت راکول اینترنشنال میگوید: ما براین باوریم که اساس مدیریت استراتژیک اثربخش بر این پایه قرار دارد که همه کارکنان سطوح مختلف سازمانی از آگاهی کامل برخوردار باشند.ما انتظار داریم که هدفهای شرکت، مسیری را که سازمان طی میکند، میزان پیشرفت در جهت هدفها، مشتریان، شرکتهای رقیب و برنامههای تولید به آگاهی همه کارکنان بخشهای مختلف شرکت برسد. نكته: مدیران و کارکنان از طریق درگیر شدن در فرآیند مدیریت استراتژیک خود را متهعد به حمایت از سازمان مینمایند.

نكته: طبق تحقیق پیمایشی انجام شده به این نتیجه رسیدهاند که گفتگوی مدیریت استراتژیک مهمتر از اسناد و مدارك مدیریت استراتژیک است که در جلدهای زرورق گرفته شده قرار میگیرند. ویلیام دیردن از شرکت هرشی موفقیت شرکت خود را به حساب مدیریت استراتژیک میگذارد و میگوید:

«مسير زندگی شرکت از طریق برنامهریزی برای دورههای بلند مدت تعيين میشود و تردیدی نیست که ما در نظر داریم در آینده به این فرآیند تکیه کنیم و آن را تقویت نماییم».

گرینلی بر این باور است که مزایای مدیریت استراتژیک به شرح زیر میباشد:
أ) باعث میشود که شرکت از فرصتها اگاهی یابد، آنها را بشناسد، اولویتبندی کند و از آنها بهرهبرداری نماید.

ب) به شرکت دیدگاهی عینی میدهد تا از آن زاویه به مسائل مدیریت نگاه کند.

ج) برای ایجاد هماهنگی و اعمال کنترل بر فعالیتها، چارچوب مناسب ارائه میکند.

د) اثرات شرایط نامطلوب و تغییرات نامساعد را به حداقل ممکن میرساند.

ه) موجب میشود که تصمیمات اصلی به گونهای گرفته شود که هدفهای بلند مدت و پیشبینی شده موردحمایت بیشتری قرار گیرد.

و)برایشرکتاینامکانرابهوجودمیآوردتازمانومنابعرابهشیوهایاثربخشتربهفرصتهایشناخته شده تخصیص دهد.

ح) برای ایجاد ارتباط بین کارکنان شرکت چارچوبی را ارائه مینماید.

ط) به سازمان کمک میکند تا رفتار افراد هماهنگ و یکپارچه شود.

ی) مبنائی ارائه میکند تا بتوان بدان وسیله مسئولیت یکایک افراد را بهصورتی مشخص، تعیین کرد.

ك) آیندهنگری و فکر درباره آینده را تقویت میکند.

ل) موجب تقویت نگرش خوشبینانه نسبت به تغییر میشود.

م) باعث میشود که مدیریت شرکت دارای نظم خاصی گردد.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *