لوگو

ظرفیت مازاد سازمانی چیست؟

ظرفیت مازاد سازمانی چیست؟با ما همراه بمانید:

ظرفيت‌ هاي مازاد، در بردارندة پرداخت اضافي‌ به‌ اعضای ائتلاف‌ سازمان‌ بوده به گونه‌ ای که اين پرداختي، بيش از آن چيزي باشد که برای حفظ آنان در سازمان، مورد نياز‌ است‌ .»

ظرفيت‌ هاي‌ مازاد‌ سازمانی

بر‌ اساس اين تعريف، انواع متفاوتی از‌ ظرفيت‌ هاي‌ مازاد‌ سازمانی مورد توجه هستند، به عنوان مثال : سود اضافي سـهام به سهام داران ؛ قيمت های کمتر از ميزان ضروری برای حفظ خريداران دستمزدهای بيشتر از ميزان مورد‌ نياز برای حفظ نيروی کار عايدی اضافه بر حقوق به مديران اجرايي؛ موجودي منابع هزينه نشده و منابعی که در جهت رضايت افراد و زير گـروه هـا جاری شده است .

تـعريف های گوناگون

با وجـود تـعريف های گوناگون و طبقه بندی های مـتعدد از ابـعاد ظرفيت های مازاد سازماني‌، ديدگاه هاي به ظاهر متناقضی در خصوص تدارک اين ظرفيت ها، ارائه شده است ؛ به طوريکه برخي از صاحب نظران،ايجاد اين ظرفيت ها را مـفيد و ضـروری و برخي ديگر تدارک اينـ‌ ظـرفيت‌ ها را نه تنها بی فايده بلکه مضر دانسته اند در نتيجه ديدگاه های مخالف و موافق ،منطق های گوناگوني را در حمايت و يا رد ايجاد ظرفيت های مازاد سازماني ارائه‌ کرده‌ اند، که در ادامه به اخـتصار بـه آنها اشاره شده است .

کاهش رفتارهاي سياسی

برخي از طرفداران معتقدند که حل تعارضات  و کاهش رفتارهاي سياسي از‌ کارکردهاي ظرفيت های مازاد سازماني هستند،آنها بر اين عقيده هستند که فراوانی منابع در چارچوب ظرفيت های مـازاد، تـعارض نهفته مـيان اعضاي سازمان را که متقابلا به هم‌ وابسته‌ هستند‌، اما هدف هاي متفاوتي دارند‌ را‌ ميکاهد‌.

جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
فـرصت هـاي انتخاب

در اين خصوص ماچ و پونـدی (١٩٧٧) گفته اند که «ظرفيت های مازاد اجازه مي دهد که به طـورکلي، فـرصت هـاي انتخاب ميان‌ همۀ‌ مشارکت‌ کنندگان توزيع شود» يکي ديگر از کارکردهایی که‌ توسط‌ مدافعان ظرفيت های مازاد سازماني ‌ ‌به آن اشاره شده ؛

مشاوره در امر مدیریت ریسک با آریان گستر
ظرفيت هاي مازاد سازمانی

اين است که منابع مازاد تکانه هاي محيطـي را همانند‌ يک‌ ضـربه‌ گـير، جــذب مـيکند؛ بنابراين ظرفيت هاي مازاد سازماني، مکانيزمي ضربه‌ گير در جذب نوسانات محيطي است و هستۀ سازمان را حفظ ميکند،در واقع اين منابع ، به‌ سازمان‌ فرصتي‌ مي دهد که در برابر فشارهاي داخلی و خارجی محيط ، عکس العمل مناسبی  را‌ اتـخاذ کـند در اين راستا اعتقاد مدافعان بر اين است که مديريت صحيح منابع‌ مازاد‌ سازماني‌، نشان از شايستگيه ای سازماني داشته و ظرفيتي را براي تحول سازماني، فراهم مي آورد‌ اما مخالفان با اتکا به نظريۀ عامليت عنوان مي کنند کـه مديران به عنوان عاملاني‌ که‌ منافع‌ شخصي خود را در نظر مي گيرند، ممکن است که منابع مازاد را به خود‌ اختصاص‌ دهند.

 

لذا همین حالا با ما تماس حاصل فرمایید.

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

 Instagram :@Aryangostarco

شرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *