لوگو

  طراحی در تولید انبوه و ناب

تفاوت شیوه هاي طراحی درتولید انبوه و ناب

1 رهبري:

 طراحی در تولید انبوه و ناب

.طراحی در تولید انبوه و ناب :تولید کنندگان ناب: از نوعی رهبري به نام شوسا که تویوتا پیشگام آن بود،استفاده می کنند. شوسا رهبر گروهی است که وظیفه اش طراحی ومهندسی محصول جدید و آماده کردن آن براي تولید است.

شوسا داراي قدرت بسیاري است . او فرایندي راهدایت می کند که نیازمند مهارتهاي بسیاري است که از عهده یكفرد خارج است .
تولیدکنندگان انبوه: نیز داراي رهبر گروه تكوین محصول هستند.

اما دراین سیستم رهبربیشتر یك هماهنگ کننده است که وظیفه اش متقاعدکردن اعضاي گروه براي همكاري است. این رهبر داراي قدرت
محدود است.

مشاوره ایزو و سایر سیستم های مدیریتی و مشاوره کسب و کار میتوان با شرکت های مشاور ایزو در این حوزه درارتباط باشین .

2 کار گروهی:

طراحی در تولید انبوه و ناب :تولیدکنندگان ناب: شوسا گروه کوچكی را براي اجراي پروژه تكوین محصول گرد هم می آورد. اعضاي این گروه همه از بخشهاي اجرایی
شرکت هستند.

نظیر بخشهاي تحقیقات بازار، طراحی محصول، مهندسی تولید و عملیات کارخانه. البته افراد گروه پیوند خود رابا بخشهاي اجرایی
مربوطه حفظ می کنند، ولی در طول عمر برنامه آنها مشخصا تحت فرمان شوسا هستند.
شیوه هاي طراحی تولید انبوه  و ناب :تولیدکنندگان انبوه: در مقابل در بیشتر شرکتهاي انبوه، یك پروژه تكوین شامل افرادي است که براي مدت کوتاهی از بخشهاي اجرایی
قرض گرفته می شوند. همچنین خودپروژه در طول خط تولید که گستره آن از ابتدا تا انتهاي شرکت است، از بخشی به بخشدیگر در حرکت است
در نتیجه در هر بخشافراد متفاوتی روي پروژه کار می کنند.

 3 ارتباط با یكدیگر:

تولیدکنندگان ناب: در تولید ناب ارتباط میان اعضا به این شكل است که اعضاي گروه رسما متعهد می شوند که دقیقا کاري را انجام دهند که همه
اعضاي گروه بر سر آن به توافق رسیده اند.تولیدکنندگان انبوه :در تولید انبوه اعضاي گروه از برخوردهاي مستقیم به شدت پرهیز می کنند . آنها بر سر تصمیمات مربوط به طراحی، قول و قرارهاي مبهمی با یكدیگر می گذارند وکاري را تا وقتی انجام می دهند که دلیلی علیه آن وجود ندارد.

4 تكوین همزمان:

تولیدکنندگان ناب: به علت ارتباط میان طراحان بخشهاي مختلف محصول،این امكان فراهم می شود که بخشهاي مختلف یك محصول به طور همزمان
حرکت کند. به طور مثال در طراحی خودرو، طراح قالب و طراح بدنه با تماس وارتباطی که با هم دارند این امكان را ایجاد می کنند که به طور همزمان برروي
یكپروژه کار کنند.
تولیدکنندگان انبوه: در تولید انبوه چون ارتباطات در حداقل و اعضاي گروه به هم اعتماد کمی دارند و بعضا آنها را رقیب خود می شناسند امكان تكوین
همزمان محصول و ارتباط دقیق و پیشبینی از بین می رود.

یکی از سیستم مهم استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میاشد که سازمان ها میتوانند از طریق مشاوره ایزو 9001 توسط شرکت ها مهندسی مشاور سیستم های مدیریتی به این مهم دست یابند .

 

02177942240-77959675

در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

 Instagram :@Aryangostarcoشرکت آریان گستر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *