لوگو

تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS

در این متن اطلاعاتی در رابطه با تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS ارائه شده است: تفکر مبتنی بر ریسک براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروري ست. مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه هاي قبلی این استاندارد بین المللی به طور ضمنی آمده بود، براي مثال اجراي اقدامات پیش گیرانه براي حذف عدم انطباق هاي بالقوه، تجزیه وتحلیل هر عدم انطباق وقوع یافته و اقدام مقتضی براي جلوگیري از وقوع مجدد اثرات عدم انطباق ها.

انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی

جهت انطباق با الزامات این استاندارد بین المللی، سازمان به طرح ریزي و پیاده سازي اقدامات براي رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها نیاز دارد. رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها پایه اي براي افزایش اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به نتایج بهبودیافته و جلوگیري از اثرات منفی ایجاد می نماید.

دستیابی به نتیجه ي مورد انتظار

فرصت ها می توانند نتیجه ي یک وضعیت مطلوب براي دستیابی به نتیجه ي مورد انتظار باشند، براي مثال، مجموعه اي از شرایط که به سازمان اجازه جذب مشتریان را می دهد، توسعه محصولات و خدمات جدید، کاهش ضایعات یا بهبود عملکرد. اقدامات رسیدگی به فرصت ها نیز می تواند شامل توجه به ریسک هاي مرتبط باشد. ریسک مؤثر بر عدم اطمینان و هر نوع عدم اطمینان می تواند اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. انحراف مثبت ناشی از یک ریسک می تواند یک فرصت فراهم نماید، اما نه این که همه ي اثرات مثبت ریسک ها در فرصت ها لحاظ شوند.

ارتباط با سایر استانداردهاي سیستم مدیریت

این استاندارد بین المللی به عنوان چارچوب توسعه یافته توسط ایزو براي بهبود هماهنگی مورد نظر در استانداردهاي بینالمللی سیستم هاي مدیریت اعمال می شود. این استاندارد بین المللی سازمان را قادر به استفاده از رویکرد فرآیندي، همراه با و تفکر مبتنی بر ریسک، هماهنگ سازي یا یک پارچه سازي PDCA چرخه ي سیستم مدیریت کیفیت با الزامات سایر استانداردهاي سیستم مدیریت می نماید.

ارتباط این استاندارد بین المللی با ایزو 9000 و ایزو 9004 به شرح زیر است:

ایزو 9000 سیستم هاي مدیریت کیفیت – مبانی و واژگان زمینه ي ضروري براي درك صحیح و پیاده سازي این استاندارد بین المللی را فراهم می کند. ایزو 9004 سیستم هاي مدیریت کیفیت – رویکرد مدیریت کیفیت براي موفقیت پایدار سازمان راهنمایی براي سازمان هایی که تمایل به فراتر رفتن از الزامات این استاندارد بین المللی دارند. این استاندارد بین المللی شامل الزامات خاص سایر سیستم هاي مدیریت، مانند موارد مربوط به مدیریت محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، یا مدیریت مالی نمی شود. سیستم هاي مدیریت کیفیت بخش خاص مبتنی بر الزامات این استاندارد بین المللی براي تعدادي از بخش ها توسعه یافته اند. برخی از این استانداردها الزامات اضافه شده به سیستم مدیریت کیفیت را مشخص می کنند و سایر آنها به ارائه ي راهنمایی براي کاربرد این استاندارد بین المللی در بخش هاي خاص محدود می شوند.

جهت مشاور ایزو با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره 16949 QMS تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *