برنامه ريزي و كنترل پروژه

برنامه ريزي و كنترل پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با برنامه ريزي و كنترل پروژه ارائه شده است:

رويه هاي ارائه شده در مبحث مديريت، برنام هريزي و كنترل پروژه به عنوان ابزاري مؤثر و پويا در امر زمانبندي فعاليت هاي اجرائي در قالب پروژه ها، لحاظ نمودن محدوديت ها و بهينه سازي برنامه ها، و در ادامه اعمال نظارت دقيق بر روند پيشرفت امور و برنامه ريزي مجدد مورد استفاده قرار گرفته و از طريق مدد رساني به مديريت، نتايج شايان توجهي را در جهت انجام به موقع تعهدات در زمان مقرر، توام با بهر هبرداري كامل از منابع و با هزينه هاي پيش بيني شده ارائه مي نمايد.

روش برنامه ريزي پروژه

روش برنامه ريزي پروژه در كشور از گذشته در موضوعات احداث صنايع و فعاليتهاي عمراني به صورت نه چندان دقيق و كامل مورد استفاده واقع مي شده و هم اكنون نيز با مقداري گستردگي بيشتر نسبت به قبل در زمينه هاي ديگر نيز كاربرد پيدا كرده است، ولي به دليل پاره اي از مسائل كه غالباً به عدم وجود قطعيت در بخشي از امور مرتبط با پروژه ها به خصوص موضوع تأمين منابع و امكانات، و همچنين عدم آگاهي و تمايل مديران سنتي نسبت به اتخاذ شيوه هاي برنامه ريزي و تبعيت از آنها باز مي گردد، در ساير انواع طرحها و پروژه ها مورد استفاده قرار نمي گيرد. خوشبختانه در طي چند سال اخير مديران صنايع و مؤسسات نسبت به بكارگيري شيوه هاي برنام هريزي و كنترل و دستيابي به نتايج شايان توجه آن تمايل بيشتري ابراز نمود هاند كه از جمله اين شيو هها، نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه مي باشد.

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه

نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه در خصوص پروژ ه هايي كه سابقه انجام آنها در گذشته وجود داشته باشد و غالب امور آنها قطعي و زمانهاي فعاليتها نيز معين باشند، با سهولت بيشتري قابل پياده سازي و بهره برداري است ولي در مورد پروژه هاي داراي امور و زمانهاي غير قطعي و احتمالي، برنامه ريزان توفيق لازم را بدست نمي آورند، كه از جمله آنها مي توان به مشكل بودن گردآوري داد ههاي مورد نياز براي برنامه ريزي، لزوم به كارگيري رو شهاي برنامه ريزي پيچيده تر و عدم دسترسي به متخصصين اين امر كه در مجموع باعث طولان يتر شدن فرايند برنام هريزي و افزايش هزين ههاي مربوطه و به طور كلي صرف نظر كردن از اهتمام نسبت به برنامه ريزي به علت موارد مذكور در غالب اوقات م يگردد اشاره نمود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *