اصطلاحات کليدی در مدیریت استراتژیك

اصطلاحات کليدی در مدیریت استراتژیك

در این قسمت به طور خلاصه با هشت واژه یا عبارت فنی آشنا میشویم. قابل ذکر است که اصطلاحات زیر درادامه مباحث به طور جامع مطرح خواهند شد.

این پنج اصطلاح عبارتند از:

1.استراتژیست ها:
استراتژیست ها افرادی هستند که مسئول موفقیت یا شکست سازمان میباشند. استراتژیست ها عهده دار سه مسئولیت اصلی هستند:
1. ایجاد یک بستر برای تغییر.

2. ایجاد تعهد و احساس مالکیت.

3. ایجاد توازن بین ثبات و نوآوری.

2.بيانيه رسالت
بیانگر علت وجودی سازمان است و جایگاه سازمان را از این جهت که به چه کاری اشتغال دارد نشان میدهد.

3.فرصتها و تهدیدات خارجی
مقصوود از فرصتها و تهدیدات خارجی، رویدادها و روندهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بومشناسی، محیطی، سیاسی، قانونی، دولتی، فن آوری و رقابتی است که میتوانند به میزان زیادی در آینده به سازمان منفعت یا زیان برسانند.

4.نقاط قوت و ضعف داخلي
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنترل سازمان قرار میگیرند که سازمان آنها را به شیوهای بسیار عالی یا بسیار ضعیف انجام میدهد. یکی از فعالیتهای اصلی و ضروری مدیریت استراتژیک این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آنها را ارزیابی کند. نكته: نقاط قوت و ضعف شرکت را در مقایسه با وضع شرکتهای رقیب، براساس موجودیت یا علت هستی سازمان و یا میزان دستیابی به هدف مورد نظر تعیین میکنند.

5.هدفهای بلند مدت
میتوان هدفهای بلند مدت را به صورت نتیجههای خاصی که سازمان میکوشد در تامین رسالت خود به دست آورد تعریف کرد. استراتژیها استراتژیها ابزاری هستند که شرکت میتواند بدان وسیله به هدفهای بلند مدت خود دست یابد. در ادامه بهطور مفصل در این خصوص بحث خواهد شد. هدفهای سالانه هدفهای سا لانه هدفهای کوتاه مدت هستند که شرکت برای رسیدن به هدفهای بلند مدت باید به آنها دست یابد.

نكته: در صحنه اجرای استراتژیها، هدفهای سا نه از اهمیت خاصی برخوردارند، در حالی که در تدوین استراتژیها، هدفهای بلند مدت از اهمیت ویژه برخوردار میباشند.

نكته: با توجه به هر هدف بلندمدت باید مجموعهای از هدفهای سا نه وجود داشته باشند.

جهت مشاور ایزو  مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره استراتژی تخصص ماست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو