آیا به مشاور نیاز داریم؟؟؟

آیا به مشاور نیاز داریم؟؟؟ شاید بارها این مورد از ذهنتان عبور کرده باشد که آیا به مشاور نیاز داریم؟؟؟ مشاور ایزو یا مشاور مدیریت.جواب چیست؟؟؟؟؟؟ به راستی نیازی به مشاور در سازمان ها وجود دارد.باید موضوع را اینطور مورد بررسی قرار داد که در یک شرکت،نهاد و یا بنگاه کاری …