صحـه‌ گذاري‌ Validation

صحـه‌ گذاری Validation تأييد از طريق‌ فراهم‌ آوردن‌ شواهد عيني‌ در مورد اينكه‌ الزامات‌ و يا خواسته‌ها براي‌ استفاده‌ مورد نظر يا كاربرد خاص‌ برآورده‌ شده‌اند. اصطلاح‌ “صحه‌گذاري‌ شده‌” به‌ منظور مشخص‌ كردن‌ وضعيت‌ مربوطه‌ (پس‌ از صحه‌گذاري‌) به‌كار مي‌رود. جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان …