مدیریت کیفیت فراگیر 

مدیریت کیفیت فراگیر مدیریت کیفیت فراگیر را در متن زیر دنبال بفرمایید: ♦ مقوله مدیریت کفیت فراگیر طی دو دهه گذشته توجهات زیادی را در صنعت و علوم اکادمیک به خود جلب کرده است، مدیریت کیفیت فراگیر یکی از مشهورترین و پردوام ترین مفاهیم و فلسفه های توسعه و مدرن …

مدیریت کیفیت جامع TQM

مدیریت کیفیت جامع (Total Quality Management): TQM تعریف اصلی مدیریت کیفیت جامع (TQM) یک رویکرد مدیریت را برای موفقیت درازمدت از طریق رضایت مشتری توصیف می کند. در یک رویکرد TQM همه اعضای یک سازمان در بهبود فرایندها، محصولات، خدمات و فرهنگی که در آن کار می کنند، شرکت می …