مديريت كيفيت جامع (TQM)

مديريت كيفيت جامع (TQM): مديريت كيفيت جامع (TQM) را ميتوان بعنوان يك فرهنگ مديريتي كه بطور مداوم در حال تكامل است تعريف نمود. اين رويكرد شامل : ارزشها (Values) تكنيك‌ها (Techniques) متدولوژي‌ها (Methodologies) و ابزارهائي (Tools) است كه هدف آنها : افزايش رضايت مشتريان بهبود مستمر ازطريق مشاركت عمومي كاركنان و كاهش …