مدیریت استراتژیک از نگاهی دیگر

مدیریت استراتژیک مدیریت استراتژیک مدیریت منابع سازمان برای دستیابی به مقصود و اهداف آن است. مدیریت استراتژیک شامل تعیین اهداف، تجزیه و تحلیل محیط رقابتی، تجزیه و تحلیل سازمان داخلی، ارزیابی استراتژی ها و اطمینان از مدیریت استراتژی ها را در سراسر سازمان می شود. در بطن آن، strategic management  …