مشاوره استراتژی

مشاوره استراتژی مشاوره استراتژی به معنای ارائه راهکارها و برنامه‌های مستقری برای دستیابی به اهداف و مسائل مشخصی است. این استراتژی‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی اعم از تجارت، کسب و کار، حرفه‌ای، تحصیلی، رهبری و سازمانی به کار برده شوند. هدف اصلی مشاوره استراتژی، بهبود عملکرد و افزایش کارآیی فرد، …