6 سیگما

6 سیگما: شش سیگما در بسیاری از سازمانها به معنای سنجش کیفیت است که برای نزدیک به کمال تلاش می کند. شش سیگما یک رویکرد و روش مبتنی بر داده ای است که برای رفع نقص ها (محرکی به سوی شش انحراف استاندارد بین میانگین و نزدیک ترین حد مشخص) …