نکاتی در باب نورومارکتینگ

نکاتی در باب نورومارکتینگ:       مراحل ادراک: – Sensation – Attention – Perception – Cognition در تمام مراحل فوق احساس (emotion) وارد و سبب سوگیری می شود. به باور V. S. Ramachandran تاثیرگذارترین رسانه ها، رسانه های تصویری هستند و نورون های آینه ای مهم ترین دلیل اهمیت …