نظم و ترتیب 5S

نظم و ترتیب 5S نظم و ترتیب 5S یعنی قراردادن اشیاء ضروری در مکان های مناسب یا به ترتیب مطلوب ، به نحوی که بتوان ازآن ها به بهترین وجه استفاده کرد و بکار بردن اشیاء مورد نیاز بدون انجام جستجوهای بیهوده ، نکته اصلی استفاده از مدیریت کارکردی و حذف …