مدیریت پروژه

مفهوم مدیریت پروژه: مدیریت پروژه، دانش و مهارت بکارگیری تمامی اجزای در اختیار، هرچند کم یا زیاد، رو به رو شدن با محدودیت های موجود و ایجاد توازن میان داشته ها و نداشته ها، ایجاد یک ارتباط قوی میان اجزای پروژه و از همه مهم تر میان ذینفعان به جهت …