Out placement

Out placement     مدیریت منابع انسانی این موضوع یکی از فرآیندهای کمتر شناخته شده مدیریت منابع انسانی است و اشاره به حمایت و همراهی سازمانی دارد که کارمند سابق خود را که داوطلبانه یا به اجبار، شغل فعلی را کنار گذاشته و در حال ترک سازمان است ، برای …