کمیته ملی استاندارد

کمیته ی ملی استاندارد     اهداف کمیته ملی استاندارد تأمين منافع كشور از طريق مشاركت در فعاليت هاي فني تدوين استاندارد بين المللي توسط سازمان ISO و سياستگذاري هاي آن سازمان ترويج استفاده از استانداردهاي بين المللي در داخل كشور همكاري با ساير سازمانهاي بين المللي،‌ منطقه اي و …