کارکنان دانشی(knowledge workers)

کارکنان دانشی(knowledge workers)   ویژگی کارکنان دانشی کارکنان دانشی،نخبگان شغلی هستند،کارکنانی که طلیعه دار(پیشتازان)اقتصاد دانشی هستند و کار آن ها به طور قابل توجهی به عملکرد کارفرمایان آن ها کمک میرساند. معمولا آن ها بوسیله کارفرمایان خود به عنوان کارکنانی در نظر گرفته می شوند که ارزش نگهداشتن دارند و …