ایزو 33001

ایزو 33001: ISO / IEC 33001: 2015  یک منبع برای اصطلاحات کلیدی مربوط به ارزیابی فرایند فراهم می کند. این استاندارد اطلاعات کلی در مورد مفاهیم ارزیابی فرآیند، کاربرد ارزیابی فرآیند به منظور ارزیابی دستاوردهای ویژگی های کیفیت فرایند و استفاده از نتایج ارزیابی آن به انجام مدیریت فرایند می …