تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS

تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS در این متن اطلاعاتی در رابطه با تفکر مبتنی بر ریسک در 16949 QMS ارائه شده است: تفکر مبتنی بر ریسک براي دستیابی به یک سیستم مدیریت کیفیت اثربخش ضروري ست. مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در نسخه هاي قبلی این استاندارد بین …

شناخت سازمان و محیط آن

شناخت سازمان و محیط آن سازمان باید شرایط داخلی و خارجی که مربوط به مقاصد راهبردي و مؤثر برتوانایی دستیابی به نتیجه ( نتایج) مورد انتظار از سیستم مدیریت کیفیت است را تعیین نماید.سازمان باید اطّلاعات مربوط به شرایط داخلی و خارجی را پایش و بازنگري نماید. به موارد زیر …

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی

استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949 : 2009 در اين بخش اطلاعاتي در رابطه با استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ارائه شده است: بر اساس نیازمندی های كیفیت تعیین شده توسط گروه های اجرایی IATF و به منظور یكسان سازی انتظارات شركت های مختلف …

IATF 16949: 2016

IATF 16949: 2016 در این متن اطلاعاتی درباره IATF 16949: 2016 ارائه گردیده است: IATF 16949: 2016 نشان دهنده یک سند خلاقانه است، که با توجه به جهت گیری قوی مشتری، با درج تعدادی از نیازهای متداول مربوط به مشتری قبلی تنظیم شده است. ISO / TS 16949 (ویرایش اول) در …