ایزو 8583

ایزو 8583: ISO 8583  یک استاندارد بین المللی برای کارت معامله مالی مبادله تبادل پیام است. این استاندارد سازمان بین المللی استاندارد برای سیستم هایی است که مبادلات الکترونیکی را آغاز می کنند که توسط صاحبان کارت ها با استفاده از کارت های پرداخت آغاز شده است. ISO 8583  فرمت …