ایزو 3166

 ایزو 3166 هدف از ISO 3166 تعریف کدهای شناخته شده بین المللی از حروف و یا اعداد است که ما می توانیم هنگامی از آن استفاده کنیم  که به کشورهای و زیرمجموعه ها اشاره می کنیم. با این حال، این، نام کشورها را تعریف نمی کند. این اطلاعات از منابع …