ایزو 5-15504

ایزو 5-15504: ISO / IEC 15504-5: 2012 نمونه ای از مدل ارزیابی فرآیند را برای استفاده در ارزیابی سازگار مطابق با الزامات ISO / IEC 15504-2 ارائه می دهد. این استاندارد شرح مفصلی از ساختار و اجزای کلیدی مدل ارزیابی فرآیند را شامل می شود که شامل دو بعد است: …