ایزو 1-15156

ایزو 1-15156: ایزو 15156-1: 2015 اصول کلی را شرح می دهد و الزامات و توصیه هایی را برای انتخاب و صلاحیت مواد فلزی برای خدمات در تجهیزات مورد استفاده در تولید نفت و گاز و گیاهان رقیق کننده گاز طبیعی در محیط های حاوی H2S می گوید، که در آن …