مزایای دریافت گواهینامه IAF

مقدمه ای بر گواهینامه IAF گواهینامه انجمن بین المللی اعتباربخشی (IAF) یک سیستم شناخته شده جهانی است که انطباق سازمان ها با استانداردهای بین المللی را تأیید می کند. این تضمین می کند که سازمان ها الزامات خاص صنعت را برای کیفیت، ایمنی و شیوه های زیست محیطی برآورده می …