انتخاب ایده مناسب

انتخاب ایده مناسب انتخاب ایده مناسب را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   پیتر دراکر در کتاب مدیریت شخصی می نویسد: «بیشترِ افراد فکر می‌ کنند کار مناسب خود را می‌ شناسند؛ اما آن‌ ها معمولاً تصور اشتباهی دربارۀ این موضوع دارند.» تای لوپز می‌ گوید: «این مهم‌ …