عملیات آزمایشگاهی خوب (GLP(Good Laboratory Practice :

عملیات آزمایشگاهی خوب GLP(Good Laboratory Practice) : برای اجرای ایزو ISO / IEC 17025 دو شرط اساسی وجود دارد: الزامات مدیریتی الزامات فنی الزامات مدیریتی به اثر گذاری سیستم های مدیریت کیفیت در عملیات اجرایی آزمایشگاه مربوط میشوند و از این نظر تا اندازه ای شبیه ایزو ISO 9001 است. …