مدل تعالی سازمانی EFQM

مدل تعالی سازمانی EFQM         مدل تعالی سازمانی EFQM 2020 ، توسط بنیاد EFQM در 23 و 24 اکتبر 2019 منتشر می‌شود تغییرات اساسی در مدل اتفاق افتاده است!همانند هر سازمانی در جهان امروز، EFQM خود را در محیطی قرار می‌دهد که در آن تغییرات به‌سرعت و …