تفاوت بین آموزش های مختلف

تفاوت بین…     – Training – Learning – Development – Education Training: در زمانهای خاصی رخ میدهد، کوتاه مدت است و بر اهداف خاصی تمرکز دارد. این نوع از آموزش در مورد وقایع عینی و مشخصات جزئی بحث میکند. این آموزش نوعی آموزش رسمی است. مثال: در مورد فروش …