DOE  (طراحی آزمایش)

DOE  (طراحی آزمایش): طراحی آزمایش (DOE، DOX، یا طراحی آزمایشی) طراحی هر کار است که هدف آن توصیف و توضیح تغییرات اطلاعات در شرایطی که فرضیه ای برای نشان دادن تنوع است. این اصطلاح به طور کلی با آزمایشهایی مرتبط است که در آن طراحی شرایطی را ایجاد می کند …