نرخ ریزش چیست و چگونه محاسبه می شود؟

نرخ ریزش چیست و چگونه محاسبه می شود؟ نرخ ریزش چیست و چگونه محاسبه می شود؟   Customer_churn ریزش مشتری ( Customer_churn ) بر اساس تعداد مشتریانی که شرکت شما را در یک دوره زمانی معین ترک می کنند محاسبه می شود،نرخ ریزش یا نرخ ترک، نشان دهنده عملکرد کسب …