سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS)

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار (BPMS): سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار، فرایندهای کسب و کار اصلی را از پایان به پایان (end to end)  بصورت خودکار می کند. این بدان معنی است که یک سیستم مدیریت فرآیند تجاری دارای ابزار و فن آوری هایی است که شامل …