ابزارها و روش های شش سيگما

ابزارها و روش های شش سيگما       اقدامات بهبود کيفيت گرچه روش ها و ابزارهای شش سيگما بسياری از ابزارهای آماری را که در ساير اقدامات بهبود کيفيت به کار گرفته است در برمی گيرد، اما بطور کلی همه اين ابزارها در قالب دو روش سيستماتيک پروژه ای …