گواهي كننده معتبر (CB)

همانطور كه مستحضريد شركت ها و سازمانها پس از پياده سازي سيتمهاي مديريتي و انجام مميزي داخلي و اقدامات اصلاحي مربوط به مميزي داخلي و بازنگري مديريت و تكميل سيستم مديريتي خود براي مثال ايزو 9001 يا ايزو 14001 و …..، اصولا نسبت دريافت ايزو و يا دريافت گواهينامه اقدام …