مدل 7-S

مدل 7-S مکینزی: این مدل اولین بار توسط شرکت مشاوره مکینزی (Mckinsey) ابداع شد. این مدل یک چارچوب مدیریت است که هفت عامل سازماندهی یک شرکت را در یک نگاه کلی و مؤثر بیان می کند. 7 مدل ذکر شده شامل موارد زیر می باشد: استراتژی: این طرح برای حفظ …