7 جمله ای که هیچ گاه از افراد موفق دنیا نشنیده اید

7 جمله ای که هیچ گاه از افراد موفق دنیا نشنیده اید 7 جمله ای که هیچ گاه از افراد موفق دنیا نشنیده اید را می توانید درمتن زیر دنبال بفرمایید: من از شغلم بیزارم یک قانون بسیار مهم وجود دارد که همه افراد موفق از آن پیروی می‌کنند: همیشه …